Ministranti

Ministranti

Ministranti. Kdo vlastně jsme? Slovo ministrant pochází z latinského ministrare – sloužit. Jak by se mohlo zdát, nesloužíme knězi, ale samotnému Pánu Ježíši! Ministrant je jakousi pravou rukou kněze, jde o chlapce který pomáhá během bohoslužby, obřadů a pobožností.

Služba ministrantů není tak jednoduchá. Každý, kdo chce sloužit Bohu a být v partě správných kluků, to však hravě zvládne. Měli bychom si ovšem uvědomovat, že nesloužíme jen někdy ale vždy, když můžeme!

Během roku probíhají na faře pravidelné schůzky, kde se ministranti dozvídají vše potřebné pro službu u oltáře a navzájem se poznávají, nechybí ani hry a jiné aktivity.

Měl bys zájem přijít mezi nás? Stačí přijít na jakoukoliv ze schůzek, jejich termín je vždy v předstihu zveřejněn v ohláškách.

Tvoříme rozmanitý kolektiv, kde má každý možnost se prosadit. Každý ministrant má při mši svůj specifický úkol. Ten největší je, aby sloužil u oltáře s radostí a odvahou, protože jde o setkání s Kristem. Když čte čtení nebo nese svíčky, konvičky, kalich nebo misku s hostiemi, dává se do služby samotnému Kristu. Půjčuje Ježíši svá ústa, své ruce i sebe samého. Ministrování ale nekončí mší svatou. Nejen v kostele, ale i doma, ve škole a mezi kamarády má ministrant půjčovat svá ústa, své ruce a sebe celého, aby i skrze něho mohl sám Ježíš dál přicházet mezi lidi.

Tarsicius, časopis pro kluky u oltáře

 

Bílá sobota 30. 3. 2024 (foto Veronika Málková)

Bílá sobota 30. 3. 2024, farní kostel Přibyslav (foto Veronika Málková)

 

Ministrantská pravidla

1) Ministrant plní zodpovědně svou službu u oltáře (zná své povinnosti) a chodí na ministrantské schůzky.

2) Ministrant mluví slušně a nerozčiluje se, je poslušný (nejen v kostele).

3) Ministrant chodí vždy včas na mši svatou (alespoň 10 minut před jejím začátkem).

4) Ministrant se modlí, má rád Pána Ježíše a snaží se být příkladem pro druhé.

5) Ministrant pravidelně chodí ke svaté zpovědi a ke svatému přijímání.

6) Přede mší svatou v sakristii nekřičíme, když mluvíme, tak potichu. Posloucháme starší ministranty a pana faráře.

7) Aktivně se účastníme mše svaté, dáváme pozor, odpovídáme, modlíme se s ostatními.

8) U oltáře se chováme slušně, pozorně, zbožně, nepovídáme si, neběháme ze strany na stranu (nejsme na sportovišti).

9) Pokud něco děláme ve dvojici, vždy na sebe čekáme.

10) Pokud přecházíme na druhou stranu presbytáře, před oltářem se ukloníme.

 

Ministrant plní dané sliby – Bohu i lidem.

K tomu ať nám pomáhá Bůh!