Eucharistie

Eucharistie

Eucharistie (nejsvětější svátost oltářní) spolu se křtem a biřmováním uvádí člověka do křesťanského života. Slavením eucharistie si připomínáme poslední večeři. V eucharistii je přítomen sám Ježíš, kterého milujeme, za kterým přicházíme, se kterým se chceme setkat a rozmlouvat s Ním.

Eucharistie je uchovávána ve svatostánku kostela (místo uložení eucharistie označuje "věčné světlo" - stále svítící červené světlo v blízkosti svatostánku), který při průchodu důstojně pozdravíme pokleknutím nebo pokloněním, neboť zdravíme samotného Krista.

Nejsvětější svátost oltářní uctíváme při adoraci (z lat. adoratio - vzývání Boha, klanění). Adorace se konají po určitý čas a jejich výrazem je mlčení a ztišení člověka. Nejde o povinnost člověka, ale o jeho privilegium. Eucharistie se při adoraci vkládá do monstrance na dobře viditelném důstojném místě (ozdobeném, s hořícími svícemi).  KDO CHCE PŘIJMOUT KRISTA V EUCHARISTII

Kdo chce přijmout Krista v eucharistickém přijímání, je třeba, aby:

 • byl pokřtěn a věřil v Krista,
 • byl ve stavu milosti (smířil se s Bohem ve svátosti smíření, tedy zpovědi),
 • a pokud žije v manželství, bylo toto manželství uzavřeno i před Bohem církevním sňatkem.

PŘÍPRAVA K PRVNÍMU PŘIJÍMÁNÍ

K prvnímu svatému přijímání se připravují zpravidla děti mladšího školního věku (3. třída) během výuky náboženství a setkání na faře. Přípravu ale může člověk zahájit i v dospělém věku.

Slavnost prvního svatého přijímání dětí z naší farnosti je obvykle v neděli na Slavnost Nejsvětější trojice (letos 4. 6. 2023 v 9.30).

 •  
  Příprava mladších školních dětí

  Mladší školní děti se připravují k prvnímu svatému přijímání během výuky náboženství ve 3. třídě. Ta probíhá v budově Základní školy Přibyslav a rodiče svoje dítě přihlašují na náboženství v rámci nepovinných předmětů přes systém školy (tj. přihlášky na náboženství se neodevzdávají papírově panu faráři).

  Výuka náboženství je pak doplněna setkáními prvokomunikantů na faře během školního roku. Tato setkání jsou kombinací jak učení, tak her a opakování. Děti získávají informace nutné pro možnost přijetí eucharistického Krista - učení se desatera, svátostí, vybraná podobenství a příběhy z Bible (marnotrarný syn, příběh Zachea, ...). Veškeré získané informace v průběhu roku opakují, a to i pomocí her, vyrábění a zážitkových aktivit.

  Téměř roční příprava vrcholí v červnu svátostí smíření (zpovědí) pro děti a následným přijetím Těla a Krve Páně (v sobotu bývá společná zpověď dětí a jejich rodičů, v neděli pak během druhé dopolední mše sv. je udělena prvokomunikantům eucharistie). 

  Ten, kdo chce poprvé přijmout eucharistii, musí být pokřtěn.
  (Je-li dítě pokřtěno ve farnosti Přibyslav, pak si záznam o křtu dohledává kněz/pastorační asistent, pokud je dítě pokřtěno v jiné farnosti, je třeba, aby rodiče požádali o vystavení potvrzení o křtu a předali ho s předstihem ve farní kanceláři (farnost, kde křest proběhl, může zaslat potvrzení poštou nebo elektronicky přímo na faru). Rodiče jsou během přípravy dětí v předstihu vždy požádáni o dodání potvrzení o křtu.)

 •  
  Příprava dospělých

  Příprava dospělých k přijetí eucharistie probíhá individuálně podle domluvy s knězem a samotnou přípravu vede také kněz.

  Ten, kdo chce poprvé přijmout eucharistii, musí být pokřtěn. Často probíhá přijetí těchto dvou svátostí - svátosti křtu a eucharistie - společně během jednoho obřadu, pokud dospělý zájemce o přijetí Krista pokřtěn nebyl. Zároveň může od kněze během tohoto společného obřadu přijmout i svátost biřmování, které jinak udílí biskup.

 

Slavnosti 1. svatých přijímání v naší farnosti si můžete prohlédnout ve fotogalerii níže:

1-svate-prijimani-v-nasi-farnosti

1. svaté přijímání v naší farnosti

1.6.2023
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostpribyslav.cz/img/gallery/images/1996/706_1685882796_647c87ac5b62e621704839_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostpribyslav.cz/img/gallery/images/1996/706_1687444443_64945bdbc4b7a350464793_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostpribyslav.cz/img/gallery/images/1996/706_1686224253_6481bd7d6f6a9989433032_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostpribyslav.cz/img/gallery/images/1996/706_1695582882_65108aa28ab63556381605_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostpribyslav.cz/img/gallery/images/1996/706_1685882878_647c87fe80ffa072630666_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostpribyslav.cz/img/gallery/images/1996/706_1685882890_647c880a0b69f729658990_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostpribyslav.cz/img/gallery/images/1996/706_1685882900_647c88146f602401890932_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostpribyslav.cz/img/gallery/images/1996/706_1685882950_647c88465a205587479761_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostpribyslav.cz/img/gallery/images/1996/706_1685882911_647c881f029b0226474696_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostpribyslav.cz/img/gallery/images/1996/706_1685882954_647c884ae0cc8170325896_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostpribyslav.cz/img/gallery/images/1996/706_1685882922_647c882a54745310027987_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostpribyslav.cz/img/gallery/images/1996/706_1685882930_647c88323a513754314924_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostpribyslav.cz/img/gallery/images/1996/706_1685882939_647c883b20ff1851768664_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostpribyslav.cz/img/gallery/images/1996/706_1688453571_64a3c1c300988487648984_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostpribyslav.cz/img/gallery/images/1996/706_1688453013_64a3bf95be7a0644239266_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostpribyslav.cz/img/gallery/images/1996/706_1688451463_64a3b9875ae01641139722_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostpribyslav.cz/img/gallery/images/1996/706_1688452124_64a3bc1cdaa42549581999_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostpribyslav.cz/img/gallery/images/1996/706_1687492053_649515d5540b7537876081_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostpribyslav.cz/img/gallery/images/1996/706_1688454772_64a3c67480e42102444090_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostpribyslav.cz/img/gallery/images/1996/706_1686223935_6481bc3fb443f445726486_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostpribyslav.cz/img/gallery/images/1996/706_1688330776_64a1e218ca327836859744_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostpribyslav.cz/img/gallery/images/1996/706_1687486251_6494ff2bbdf3a367671642_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostpribyslav.cz/img/gallery/images/1996/706_1688330085_64a1df656f22b484613424_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostpribyslav.cz/img/gallery/images/1996/706_1690484437_64c2bed598ee0502056066_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostpribyslav.cz/img/gallery/images/1996/706_1691266077_64ceac1d8e057049166863_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostpribyslav.cz/img/gallery/images/1996/706_1687444432_64945bd0e9f0a764534364_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostpribyslav.cz/img/gallery/images/1996/706_1686223539_6481bab3d5a95105746447_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostpribyslav.cz/img/gallery/images/1996/706_1695583431_65108cc74ec44367634531_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostpribyslav.cz/img/gallery/images/1996/706_1695583262_65108c1e21f36531684825_thumb.jpg