Biřmování

Biřmování

Biřmování je svátostí „křesťanské dospělosti“. Je posilou pro křesťana, aby dokázal svým životem svědčit o Boží lásce lidem, s nimiž se bude na životních cestách setkávat. Biřmovaný člověk dostává okamžikem biřmování dar Ducha svatého, aby v sobě rozvíjel křestní milost. Tato nepřerušená tradice nalézá na Východě i na Západě svůj základ v Písmu svatém.

„Pavel na ně vložil ruce a sestoupil na ně Duch svatý, takže mluvili neznámými jazyky a pod vlivem vnuknutí…“ (Sk)

Vkládání rukou je symbolem předávání moci a je pokládáno v katolické tradici za prvopočátek svátosti biřmování. Svátost biřmování je také, stejně jako křest, nezrušitelným znamením. Tato svátost biřmovaného dokonaleji spojuje s církví, obdařuje ho zvláštní silou. Dotyčný je povolán k prorocké službě v církvi, aby hlásal radostnou zvěst všem lidem. K této službě biřmovanec dostává i rozmanité duchovní dary, které mu pomáhají uskutečnit jeho povolání. Biřmování uděluje zpravidla biskup.

Svátost uděluje biskup vkládáním ruky na biřmovance, pomazáním olejem na čele a formulí: „Přijmi pečeť Ducha svatého“. V určitých situacích může biřmování udělit i kněz.

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ BIŘMOVÁNÍ

  • křest,
  • věk (minimálně čtrnáct let),
  • přijal eucharistii / byl už připraven k přijímání svátosti smíření a eucharistie
  • absolvování přípravy na biřmování (Jen v nebezpečí smrti může a být ten, kdo byl pokřtěn a nebyl biřmován, biřmován neprodleně a to i knězem.)

Kmotrem biřmovance se může stát ten, kdo přijal sám křest, biřmování a eucharistii, dosáhl věku alespoň šestnácti let a je osobně vyzrálý.

Biřmovanec volí svého biřmovacího patrona, tedy světce, který je mu blízký svým životem a je mu vzorem. Jméno tohoto světce pak biřmovanec přijímá. 

 

Příprava na přijetí svátosti biřmování probíhá pod vedením kněze během několika měsíců. Je třeba mít však na paměti, že není možné zaměňovat dospělost víry s dospělostí přirozeného života. I v dětství člověk může získat dokonalost duchovního věku. Tato formace k přijetí svátosti biřmování by neměla být jenom rozumová nebo nauková, ale má být více založená na zkušenosti.

Biřmování v naší farnosti bývá jednou za pět let.

 

modlitba Prosba za život v síle biřmování

Další informace na www.liturgie.cz

 

Slavnosti udělení svátosti biřmování v naší farnosti si můžete prohlédnout ve fotogalerii níže:

birmovani

Biřmování

1.6.2023
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostpribyslav.cz/img/gallery/images/2258/706_1688590123_64a5d72b84f57502640223_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostpribyslav.cz/img/gallery/images/2258/706_1688590111_64a5d71f5e173068027192_thumb.jpg