Potřebuji...

Potřebuji...

 •  
  ...pokřtít dítě

  Křest je první a základní svátostí bez níž nelze přijmout svátosti jiné. Vyjadřuje dobrovolné a svobodné rozhodnutí žadatele pro život s Kristem a s jeho církví.

  Máte-li zájem o křest dítěte, kontaktujte kněze alespoň 3 měsíce dopředu. Domluví se s vámi na termínu křtu a na přípravě.

  Podmínky přijetí svátosti křtu:

  • víra ve spásu skrze Ježíše Krista – víra rodičů
  • příprava rodičů
  • kmotr (praktikující pokřtěný katolík, mohou být dva - muž a žena)

  Svátost křtu lze přijmout po domluvě s knězem při mši svaté nebo v rámci samostatného obřadu.

   

 •  
  ...pokřtít sebe (křest dospělého)

  Máte-li zájem o přijetí svátosti křtu, kontaktujte kněze alespoň 1 rok dopředu. Domluví se s vámi na přípravě. Křest dosplěých v římskokatolické církvi probíhá během obřadu velikonoční vigilie na Bílou sobotu.

  křest dospělého:

  • víra ve spásu skrze Ježíše Krista – praktikující víra
  • příprava dospělých katechumenů trvá zpravidla jeden rok

   

 •  
  ... oddat

  Chcete-li uzavřít církevní sňatek v naší farnosti, kontaktujte kněze s dostatečným předstihem, alespoň 6 měsíců předem (vzhledem k volným termínům svatby a setkání s knězem pro přípravu k manželství).

   

  Jste oddáni pouze civilně?

  Konvalidace sňatku

  Sanace sňatku

 •  
  ... ke zpovědi / duchovnímu rozhovoru

  Příležitost k svátosti smíření je vždy půl hodiny před mší svatou, nebo kdykoli na požádání (podle časových možností kněze). Vždy v pátek se zpovídá v kostele hodinu přede mší svatou. Nezpovídá se v neděli před druhou mší svatou v 9.30.

  V době postní a době adventní se uskutečňují zpovědi pro farnost, kdy je k dispozici více zpovědníků po delší časový úsek. Datum těchto zpovědí najdete vždy v ohláškách nebo diáři farnosti.

 •  
  ... pomazání nemocných / návštěva nemocného nebo umírajícího

  Nemocní naší farnosti mají možnost přijmout tuto svátost během návštěvy kněze, které probíhají v zpravidla v pátek (podle individuální domluvy s knězem).

  Jednou ročně na podzim (přesné datum je zveřejněno v ohláškách a kalendáři farnosti) se koná mše sv. se společným udílením pomazání nemocných.

   

  K umírajícímu kněze většinou zavolá kněze někdo z jeho okolí. Je vhodné návštěvu kněze neodkládat, aby umírajícího zastihl a mohl mu svátost udělit.

 •  
  ... vyřídit pohřeb

  Potřebujete-li vyřídit pohřeb, kontaktujte kněze (po domluvě s pohřební službou) ohledně dne a času konání pohřbu.

  Mše sv. za zemřelé patří do intencí kněze. Intence (úmysly bohoslužeb) se začínají zapisovat na další rok začátkem prosince a po ohlášení v sakristii farního kostela během celého roku, jak jsou intence bohoslužeb neobsazené.

  Intence mší sv. na vesnicích